Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
A tanszékről
Oktatás
Kutatás
» Anyagcsere-biokémia
WatchMe
VetVIP
GVOP
Hírek
Kapcsolat
Home » Kutatás » Anyagcsere-biokémia

Anyagcsere-biokémiai Kutatócsoport

A hormonális jelátvitel, a metabolikus és gyulladásos folyamatok takarmányozási faktorok segítségével történő szabályozása csirkében

A takarmányozási faktorok alapvetően meghatározzák a csirkék növekedési erélyét és jóllétét, egyúttal befolyásolják a húsminőséget, amely a baromfitartás és a humán táplálkozás-élettan szempontjából egyaránt nagy jelentőségű. A kísérletek során különféle takarmányozási faktorok, így a négy szénatomos illó zsírsav sója, a butirát, valamint a nem-keményítő típusú poliszacharid- és nyersfehérje-tartalom egyes metabolikus és gyulladásos folyamatokra gyakorolt hatását vizsgáljuk in vivo és in vitro kísérletekben. Kutatómunkánk innovációját olyan új lehetőségek feltárása jelenti, amelyek alkalmasak az élelmiszertermelő állatok endokrin homeosztázisának és gyulladásos állapotának, ezáltal termelékenységének javítására. Továbbá az alapkutatás számára is hasznos új adatokat nyerhetünk a butirát molekuláris hatásmechanizmusára vonatkozóan.

Különféle molekulák inzulin- és inkretin-homeosztázisra gyakorolt hatásainak vizsgálata csirkében és nyúlban

A kutatómunka során célunk különböző epigenetikusan aktív molekulák (pl. butirát) inzulin-szekrécióra és az inzulin jelpályára kifejtett befolyásának tanulmányozása, valamint az inkretinek szabályozó szerepének feltárása csirkében és nyúlban. Mivel a madarak inzulin-homeosztázisa nagyban különbözik az emlősökétől, ezért munkánk összehasonlító biokémiai szempontból is különös jelentőségű lehet.

Gyulladásos és metabolikus folyamatok vizsgálata in vitro hepatikus sejtmodelleken

Sertés, csirke és patkány primer májsejttenyészetek készítése, jellemzése (immunhisztokémia, ELISA), a Kupffer-sejtek arányának vizsgálata. Gyulladásos és metabolikus in vitro sejtmodellek kidolgozása: hepatocyta – Kupffer-sejt ko-kultúra kialakítása, jellemzése, a bakteriális lipopoliszacharidok által indukált gyulladás vizsgálata, gyulladásgátló anyagok hatékonyságának tesztelése.

A butirát enterális és hepatikus citokróm P450 (CYP) méregtelenítő enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata csirkében

Az epigenetikusan és metabolikusan aktív butirát által a – xenobiotikumok intesztinális és extraintesztinális méregtelenítésében kulcsszerepet játszó – CYP enzimek aktivitására kifejtett hatások vizsgálata különösen fontos. Újabb kutatási adatok szerint a hepatikus méregtelenítő rendszeren kívül a bél CYP enzimeinek szerepe is jelentős a per os felvett xenobiotikumok biotranszformációjában, így ezek tanulmányozása a takarmány-gyógyszer interakciók feltárása miatt élelmiszer-biztonsági szempontból is nagy jelentőséggel bír.

Hiszton-deacetiláz gátlók epigenetikus hatásainak in vivo és in vitro vizsgálata

A butirát számos intestinalis és extraintestinalis hatása elsősorban a hiszton-deacetiláz enzim (HDAC) gátlása révén a génexpresszió epigenetikus szabályozására vezethető vissza. A butirát már ismert in vitro HDAC-gátló hatásával összevetve vizsgáljuk a szájon át adott butirát egyes hisztonok acetilációjára gyakorolt hatását in vivo a csirke májában.