Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Hallgatók pontjai
Biológus órarend
» Előadás biológusoknak
Biológus tematika
Zárthelyi dolgozatok
ZH-k felépítése
Biológus ZH-k pótlása
Letölthető anyagok
Szakirodalom
Biológus indexaláírás
Biológus kollokvium
Tudományos diákkör
Home » Oktatás » Élettan – biológus » Előadás biológusoknak

Előadások

Az elméleti anyagot törzsanyagra és kiegészítő anyagra bontjuk. A törzsanyagot az előadásokon bemutatott Power Point-formátumú anyagok képezik, amelyek a tanszék honlapjáról a hallgatóság számára megadott felhasználónévvel és jelszóval letölthetők. Kiegészítő anyagként az Ajánlott irodalom címszó alatt számos értékes forrást jelölünk meg.

A 4 órás előadások három fő blokkból épülnek fel. Az első két órában a hallgatók egy felkészült oktató társaságában interaktív módon, ún. tutoriális rendszerben ismerik meg az anyagot. Az órán való aktív és értékelhető részvételhez előzetes felkészülés szükséges. A hosszú és megterhelő előadásra való tekintettel, a harmadik órában valamilyen, az előadáshoz kapcsolódó feladatot kell megoldani 3-4 fős csoportokban. Az aktuális feladatról az oktató a tutorilális beszélgetés végén tájékoztatja a hallgatókat. A negyedik órában a csoportok az előző feladat eredményeit illetve a tapasztalatokat átbeszélik az oktatóval. A 4. óra végén a csoportok maguk közül megválasztják a legjobb illetve legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó csoportot, melynek tagjai egy pontot kapnak, amit az év végi vizsgán kedvezményre válthatnak.

Tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy az 5/2007. TAN. számú dékáni körlevél, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14.§-a szerint az ÁOTK-n az előadások látogatása kötelező. Egy hallgatónak tantárgyanként csak három igazolatlan hiányzása lehet félévenként. Az egyéb oktatási kötelezettséggel összefüggő hiányzást (TDK, szakdolgozati tevékenység, stb.) az ehhez elkészített formanyomtatványon annak a tanszéknek az oktatója igazolja, akinek irányítása alatt a hallgató fenti tevékenységét végezte. Orvosi dokumentummal bizonyított, hosszan tartó kórházi ápolás esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást. Az előadások látogatását tanszékünk szúrópróbaszerű katalógussal ellenőrzi.

A hivatkozott szakirodalom és az előadásokon leadott anyag együttesen biztosítják, hogy a hallgató a tananyaganyagból sikeresen tudjon számot adni.