Zárthelyi dolgozatok

A hallagtók mindkét félévben többször zárthelyi dolgozat formájában számolnak be a kijelölt anyagrészekből. A zárthelyi dolgozatok a félév végi vizsga egy-egy részét hívatottak bemutatni, továbbá fő céljuk, hogy a hallgatók az élettant folyamatosan tanulva könnyebben észrevegyék a fejezetek közötti összefüggéseket. 

 • Félévenként 4 zárthelyi dolgozatra kerül sor előre meghirdetett és nem módosítható időpontban.
 • Zárthelyinként max. 20 pont érhető el (10 pont alatt: elégtelen; 7 pont alatt: elégtelen és pótolni kell)
 • Eredmények elérése hallgatói kódokkal a tanszék honlapján és hirdetőtábláján lehetséges.
 • Kijavított zárthelyi dolgozatok a hirdetményben megadott egyetlen időpontban és helyen tekinthetők meg (lehetőség elmulasztása jogvesztő).

A zárthelyi dolgozatok felépítése

Minden zárthelyi három részből áll:

 1. Egyszerű választásos teszt:
  • az anyag részleteire kérdez rá
  • a 4 lehetőség közül a lehető legjobb választ kell megjelölni
  • a ZH összpontszámának 35 %-át adja
 2. Ábraelemzés:
  • az adott témához kapcsolódó ábra hiányzó elemeinek kiegészítése
  • az ábrára vonatkozó kérdések megválaszolása
  • a ZH összpontszámának 15 %-a
 3. Esszé:
  • témája az előadásanyag adott egységét, fejezetét öleli fel (NEM egyezik meg vizsga-esszékérdések témájával!)
  • az adott témakör átfogó ismertetése koherens, logikus felépítésűáttekinthető szöveg összeállításával. Az esszét egy jól felépített vázlat pontjainak kellően részletezett kifejtésével célszerű elkészíteni.
  • a ZH összpontszámának 50 %-a

Zárthelyi dolgozatok megírásának szabályai

A zárthelyi dolgozat írása során a hallgatókra az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • A hallgatónak magánál kell tartania az egyik fényképes (hatósági) igazolványát.
 • A dolgozat írásához kizárólag a tanszék által biztosított golyóstoll használható.
 • A táskák, csomagok, tolltartók, a dolgozatíráshoz nem szükséges ruhadarabok nem maradhatnak a padokban, azokat a terem végében a fogasokon kell elhelyezni.
 • A dolgozatírás során semmilyen segédeszköz (beleértve: elektronikus és írott segédeszköz, szóbeli segítségnyújtás, stb.) sem használható. Semmilyen segédeszközként használható tárgy (pl. más által otthagyott mobiltelefon, jegyzet, stb.) nem maradhatnak a hallgatók környezetében (elektronikus eszközök vagy tartozékaik még kikapcsolt állapotban sem!).
 • A hallgatók semmilyen állatot nem hozhatnak be a dolgozatírás idejére a tanterembe.
 • A ZH-írás ideje alatt a tantermet időlegesen elhagyni semmilyen esetben sem lehet. (A terem elhagyásakor a dolgozatot be kell adni, az vissza nem adható.)

A fenti szabályok legcsekélyebb megsértése esetén a hallgató dolgozatírását felfüggesztjük, a dolgozatra 0 pontot adunk, valamint a történtekről tájékoztatjuk a Tanulmányi Osztályt.

Zárthelyi dolgozatok pótlása

 • Az elmulasztott és a 7 pontosnál gyengébb ZH-k pótlása kötelező.
 • Legfeljebb két ZH pótolható a félév végén, egyetlen, a tanszék által előre rögzített időpontban.
 • A pót-ZH-ra az azt megelőző munkanap délig a hallgatói login területen jelentkezni kell!
 • pót-ZH időpontja után további javítási lehetőség nem áll rendelkezésre!