Zárthelyi dolgozatok

A hallagtók mindkét félévben többször zárthelyi dolgozat formájában számolnak be a kijelölt anyagrészekből. A zárthelyi dolgozatok a félév végi vizsga egy-egy részét hívatottak bemutatni, továbbá fő céljuk, hogy a hallgatók az élettant folyamatosan tanulva könnyebben észrevegyék a fejezetek közötti összefüggéseket. 

 • Félévenként 3 zárthelyi dolgozatra kerül sor előre meghirdetett és nem módosítható időpontban.
 • Zárthelyinként max. 20 pont érhető el (10 pont alatt: elégtelen; 7 pont alatt: elégtelen és pótolni kell)
 • Eredmények elérése hallgatói kódokkal a tanszék honlapján és hirdetőtábláján lehetséges.
 • Kijavított zárthelyi dolgozatok a hirdetményben megadott egyetlen időpontban és helyen tekinthetők meg (lehetőség elmulasztása jogvesztő).

A zárthelyi dolgozatok felépítése

Minden zárthelyi három részből áll:

 1. Egyszerű választásos teszt:
  • az anyag részleteire kérdez rá
  • a 4 lehetőség közül a lehető legjobb választ kell megjelölni
  • a ZH összpontszámának 35 %-át adja
 2. Ábraelemzés:
  • az adott témához kapcsolódó ábra hiányzó elemeinek kiegészítése
  • az ábrára vonatkozó kérdések megválaszolása
  • a ZH összpontszámának 15 %-a
 3. Esszé:
  • témája az előadásanyag adott egységét, fejezetét öleli fel (NEM egyezik meg vizsga-esszékérdések témájával!)
  • az adott témakör átfogó ismertetése koherens, logikus felépítésűáttekinthető szöveg összeállításával. Az esszét egy jól felépített vázlat pontjainak kellően részletezett kifejtésével célszerű elkészíteni. Információ szegény listaszerű felsorolás illetve indokolatlan "szöveg falak" büntetőpontokat vonhatnak maguk után.
  • a ZH összpontszámának 50 %-a

Zárthelyi dolgozatok megírásának szabályai

A zárthelyi dolgozat írása során a hallgatókra az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • A hallgatónak magánál kell tartania az egyik fényképes (hatósági) igazolványát.
 • A dolgozat írásához kizárólag a tanszék által biztosított golyóstoll használható.
 • A táskák, csomagok, tolltartók, a dolgozatíráshoz nem szükséges ruhadarabok nem maradhatnak a padokban, azokat a terem végében a fogasokon kell elhelyezni.
 • A dolgozatírás során semmilyen segédeszköz (beleértve: elektronikus és írott segédeszköz, szóbeli segítségnyújtás, stb.) sem használható. Semmilyen segédeszközként használható tárgy (pl. más által otthagyott mobiltelefon, jegyzet, stb.) nem maradhatnak a hallgatók környezetében (elektronikus eszközök vagy tartozékaik még kikapcsolt állapotban sem!).
 • A hallgatók semmilyen állatot nem hozhatnak be a dolgozatírás idejére a tanterembe.
 • A ZH-írás ideje alatt a tantermet időlegesen elhagyni semmilyen esetben sem lehet. (A terem elhagyásakor a dolgozatot be kell adni, az vissza nem adható.)

A fenti szabályok legcsekélyebb megsértése esetén a hallgató dolgozatírását felfüggesztjük, a dolgozatra 0 pontot adunk, valamint a történtekről tájékoztatjuk a Tanulmányi Osztályt.

Zárthelyi dolgozatok pótlása

 • Az elmulasztott és a 7 pontosnál gyengébb ZH-k pótlása kötelező.
 • Legfeljebb két ZH pótolható a félév végén, egyetlen, a tanszék által előre rögzített időpontban.
 • A pót-ZH-ra az azt megelőző munkanap délig a hallgatói login területen jelentkezni kell!
 • pót-ZH időpontja után további javítási lehetőség nem áll rendelkezésre!